Організація методичної роботи у коледжі

 

         Методична проблема:

 

         «Формування конкурентоспроможної  особистості шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій».

 

         Методична робота – спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності викладачів.

Методична діяльність є специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності. Сучасне розуміння сутності професійної діяльності методиста як взаємодії педагогічної, управлінської та інноваційної складових виходить далеко за межі суто організаційної методичної роботи і сягає творчого та дослідницького рівня.

Методична робота спрямована на залучення нових знань з метою професійного розвитку викладача, піднесення ефективності освітнього процесу в цілому.

Метою методичної роботи коледжу є постійне удосконалення освітнього  процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування та особистісної самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості здобувача освіти (студента), його соціалізації.

Одним із провідних призначень методичної роботи є підвищення кваліфікації (стажування) викладачів, тобто створення гнучкої системи динамічного задоволення професійних потреб педагогічних працівників.

Вирішення цих завдань можливе за умови формування аналітико-діагностичних основ педагогічної, інноваційної та управлінської діяльності, що реалізується через аналіз змін у рівні розвитку особистості здобувачів освіти, їхньої вихованості та навченості, через ефективну діяльність окремих викладачів та циклових комісій, аналіз реалізації поставлених управлінських цілей та окремих видів методичної діяльності.

 

Основні завдання методичної роботи в коледжі:

 

 • підтримка викладача в його соціалізації, розвитку особистісного професійного потенціалу, оновленні професійного досвіду, самоактуалізації;
 • створення умов для збагачення загальної і педагогічної культури;
 • створення творчого середовища саморозвитку викладача;
 • задоволення особистісних потреб в оновленні знань, інтелектуальному розвитку;
 • створення умов для самоудосконалення і саморозвитку особистісних якостей педагога, ціннісних орієнтацій тощо;
 • розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, педагогічної техніки, професійної майстерності;
 • пошук нових форм, методів і прийомів більш ефективного викладання, активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти;
 • запровадження ефективних методик викладання конкретних навчальних дисциплін;
 • консолідація, зміцнення викладацького складу як колективу однодумців;
 • вироблення єдиного кредо, позицій, загальних традицій;
 • організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей, студентських колективів, професійних потреб, можливостей і запитів викладачів;
 • контроль та аналіз навчально-виховного процесу, його результативності;
 • виявлення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду;
 • стимулювання колективної творчості та ініціативи членів педколективу;
 • залучення членів педколективу до пошуково-дослідної роботи;
 • творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх до свідомості кожного викладача.

 

Основні напрями методичної роботи:

 

Планування:

 • перспективного плану методичної роботи в коледжі;
 • щорічного плану роботи методиста;
 • плану роботи методичного кабінету;
 • графіку підвищення кваліфікації (стажування) викладачів;
 • плану роботи Школи педагогічної майстерності.

 

Участь у плануванні:

 • роботи навчального закладу;
 • роботи циклових комісій;
 • виховної роботи;
 • роботи педради;
 • індивідуальної роботи викладачів.

 

Організація:

 • роботи з підвищення кваліфікації (стажування) викладачів;
 • навчально-методичної, експериментальної, пошуково-дослідної роботи викладачів
 • узагальнення та популяризація перспективного педагогічного досвіду;
 • атестації викладачів;
 • участі викладачів у науково-практичних конференціях;
 • відкритих занять;
 • заходів спільно з іншими закладами освіти, підприємствами, фірмами;
 • виставок методичних робіт викладачів, виставок-інновацій ідей, напрацювань, творчих робіт студентів.

 

Контроль за:

 • виконанням плану-графіка: атестації викладачів, взаємовідвідування навчальних занять викладачами, проведення відкритих занять, підвищення кваліфікації (курси, стажування);
 • веденням навчально-методичної документації;
 • проведенням консультацій;
 • діяльністю циклових комісій.

 

Звітність:

 • щорічний звіт про методичну роботу.

 

Упровадження:

 • нових педагогічних технологій у навчальний процес.

 

Створення:

 

 • нової методичної документації;
 • зразків нової навчально-методичної документації (комплекс методичного забезпечення навчальних дисциплін).

 

Форми методичної роботи:

 

Колективні:

 • педагогічна рада, методична рада;
 • Школа педагогічної майстерності;
 • обласні методичні об’єднання викладачів (в рамках роботи Ради директорів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у Кіровоградської області);
 • психолого-педагогічні семінари, круглі столи, професійні конкурси, фестивалі, пошуково-практичні конференції, методичні виставки тощо.

 

Індивідуальні:

 • самоосвіта педагогів;
 • атестація (стажування) викладачів;
 • наставництво молодих спеціалістів;
 • відвідування та взаємовідвідування навчальних занять;
 • робота з творчо працюючими викладачами;
 • консультації заступника директора з навчальної роботи, методиста, досвідчених викладачів.