Заочне навчання

Заочне навчання

Заочне навчання

Увага!!!

                  Шановні студенти заочного відділення, у                    зв’язку з карантином,  у графіку навчального процесу внесено зміни!!!

Будь-які питання за телефоном: 095-385-06-98

Ковтун Олександра Анатоліївна

Завідувач заочним відділенням

Ковтун Олександра Анатоліївна.

Заочне відділення Кропивницького будівельного коледжу було засновано в 1992 р., на ньому навчаються студенти з різних регіонів України, які мають виробничий досвід в будівництві.

На відділенні студенти проходять підготовку за такою спеціальністю:

  • «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»;

Керівництво коледжу і відділення підтримує зв’язок зі своїми випускниками, уважно стежать за їх виробничою діяльністю.

Заочне відділення має добре оснащенні власні аудиторії.

Інформація про  підготовку  молодших  спеціалістів заочної форми  навчання

Матеріально-технічна  база  коледжу  має  всі  необхідні  кабінети  і лабораторії  передбачені  навчальним  планом  для  заочної  форми навчання.

Контингент  студентів-заочників.

Для  залучення  в  коледж  працюючої  молоді  на  будівельному  виробництві щорічно  проводиться  значна  профорієнтаційна  робота з відділами  кадрів  районних  будівельних  організацій,  безпосередньо  на  будівельних  майданчиках. Прийом  на  заочне  відділення  здійснюється  на основі  правил  прийому.

Навчальна  робота.

Підготовка  спеціалістів  заочною  формою  навчання  ведеться  згідно  навчального  плану,  графіку  навчального  процесу  і  плану  роботи  заочного  відділення.  Графік  навчального  процесу  і  план  роботи  відділення  розробляється  на  кожен  навчальний  рік.

В  навчальному  графіку  відображені  всі  етапи  навчально-виховного  процесу  на  весь  навчальний  рік  з  вказівкою  конкретних  строків  їх  проведення.

В  плані  роботи  відділення  відображаються  всі  заходи  необхідні  для  ефективної  організації  і  контролю  за  навчально-виховним  процесом,  і  участь  відділення  в  повсякденному  житті  колективу.

Оскільки  більшу  частину  навчального  року  студент-заочник працює  самостійно,  велике  значення  має  забезпечення  його  навчальними  завданнями  і  методичними  вказівками для самостійного вивчення дисциплін.

Наявна  матеріально-технічна  база,  склад  викладачів  і  працівників  заочного  відділення  створюють  всі  необхідні  умови  для  якісної  підготовки  спеціалістів  без  відриву  від  виробництва.

В  міжсесійний  період  основною  формою  роботи  студентів  заочників  є  самостійне  вивчення  програмного  матеріалу.

Важливим  етапом  самостійної  роботи  студентів-заочників  є  очно-групові  та  індивідуальні  консультації,  які  проводяться  згідно  графіка

Для  глибокого  засвоєння  студентами  знань,  отриманих  при  проходженні  теоретичного  курсу  з  спеціальних  дисциплін    важливе  значення  має  виконання  курсових  проектів  і  курсових  робіт.

Для  виконання  курсових  та  дипломних  проектів  в  коледжі  є  спеціально  обладнані  кабінети,  технічна  бібліотека,  в  якій  зосереджена  значна  частина  нормативної  і  довідкової  літератури.

Практичне  навчання.

Відповідно  з  навчальним  планом  студенти-заочники  в  коледжі  проходять  навчальну,  геодезичну,  виробничу, переддипломну  практики.

Дипломне  проектування.

На  завершальному  етапі  навчання  студенти-заочники  виконують  дипломний  проект.

Дипломному  проектуванню  передує  значна  підготовча  робота.  Оскільки  в  основу  розробки  проектів  покладені  діючі  типові  проекти.  то  складається  тематика  ДП,  в  якій  пропонуються  для  розробки  типові  проекти  з  можливістю  застосування  останніх  досягнень  в  проектуванні  і  будівництві  будівель  і  споруд,  використання  сучасних  технологій  і  матеріалів.  Перелік  тем  розглядається  на  цикловій  комісії  спеціальних  дисциплін  і  затверджується  заступником  директора  з  навчальної  роботи  в  такі  строки,  щоб  на  переддипломну  практику  студенти  виходять з темами дипломних проектів і під час практики збирають необхідну інформацію.

На  початок  виконання  ДП  студентам  видається  графік  виконання  всіх  частин  проекту,  дати  захисту  ДП,  надається  робоче  місце  в  кабінетах  курсового  і  дипломного  проектування.

Після  завершення  захисту  ДП  голови  ДЕК  складають  звіти,  в  яких  відзначають  позитивні  і  негативні  сторони  роботи  комісій,  ходу  захисту,  якості  виконання  та  захисту  ДП.  Звіти  голів  ДЕК  заслуховуються  на  найближчій  педраді,  де  приймаються  відповідні  рішення.

Графік навчального процесу(ден) 2019-20 заочне

 

Розклад ЗДБ-11 2020

Розклад ЗДБ-21(П) 2020

Розклад ЗДБ-41 2020

Реквізити оплати:

Будівельний коледж за навчання

р/р 31559211102341

ГУДКСУ у кіровоградській області

УДКСУ у м.Кропивницькому

МФО 823016

Код 01242900

 

Графік консультацій